سافت ژل روغن سیاه‌دانه

روغن سیاه دانه

کپسول نرم (Soft Gel) – 30عددی

حاوی 1000میلی گرم روغن بذرسیاه دانه استاندارد شده براساس حضور لینوئیک اسید ،اولئیک اسید

مواردمصرف:

1-تقویت کننده سیستم ایمنی

2-خاصیت آنتی اکسیدان

توجه: برخی از خواص مفید دیگر روغن سیاه دانه طبق رفرنس های معتبر کمک به درمان بیماری آرتریت روماتویید، برطرف کردن 

درهای مفصلی و خاصیت ضد التهابی آن می باشد.

روش و مقدار مصرف:

2بار درروز ، هربار یک کپسول همراه با غذا

هشدار مصرف:به دلیل اثرات برسیستم ایمنی در بیماران با اختلالات ایمنی با احتیاط مصرف گردد.

توصیه می شود دردوران حاملگی وشیردهی مصرف نشود.

عوارض جانبی:بارعایت دوز تعیین شده عارضه جانبی خاصی مشاهده نشده است . احتمال بروز درماتیت تماسی و تحریکات پوستی 

با مصرف موضعی روغن  سیاه دانه دافراد حساس وجود دارد.

آثار فارماکولوژیکی ومکانیسم اثر:

روغن سیاه دانه سطح IgE،تعداد ائوزینوفیل وکوتیزول اندوژن را درپلاسما وادرار کاهش میدهد . عملکرد آنتی اکسیدان روغن سیاه دانه ،

کاهش سمیت اکسیداتیوی است که به واسطه فاکتورهای محیطی ، عفونی و داروهای ضد سرطان القاء شده است .

روغن سیاه دانه تولید ایکوزانوئیدها درلکوسیتها وپراکسیداسیون لیپید غشایی را مهار میکند. همچنین قادراست مسیرهای سیکلواکسیژناز

و 5ـ لیپو اکسیژناز مربوط به متابولیسم آراشیدونات در لکوسیتهای صفاق رت را مهار کند.

این روغن پراکسیداسیون غیرآنزیمی درلیپوزمهای فسفولیپید گاو را مهار میکند. همچنین جریان صفراوی را افزایش داده و دارای اثر سمپاتومیمتک

میباشد. تغذیه باروغن سیاه دانه نشان داده که پاسخ ایمنی سالمندان سالم ، بافعالسازی عملکرد سلول T بهبود یافته است .