مدیر عامل و موسس

محسن نوری

مدیر تولید

مریم نوری

مشاور مالی

سینا شمس

توسعه دهنده

سارا نوری

توسعه دهنده

محمد رسولی

توسعه دهنده

الناز احمدی

توسعه دهنده

رامین امیری

توسعه دهنده

امین محمدی