اتاق فکر شرکت داروسازی پارس تک رخ

   معرفی اعضاء اتاق فکر پارس تک رخ به ترتیب از چپ به راست :

آقای دکتر محمد پناه : دکتری داروسازی 

آقای مهندس محمد تقی میراحمدی: دکتری DBA

آقای دکتر افشین افشاریان : دکتری داروسازی

 آقای دکتر شریف : دکتری مهندسی صنایع

ادامه مطلب